ΟΡΝΤΕΡΑΣ Ο.Ε.

Πατρών 104, Κόρινθος, T.K. 20 100, Ελλάδα

ΑΦΜ: 801608330 - ΔΟΥ: Κορίνθου - ΑΜ ΕΕΤΤ 21-157

Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών / Ταχυμεταφορών

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2021

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ORDERAS.GR ΚΑΙ APP.ORDERAS.GR

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1.1. Ο διαδικτυακός τόπος app.orderas.gr & www.orderas.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία “ΟΡΝΤΕΡΑΣ Ο.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο «ΟΡΝΤΕΡΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία αποτελεί την αποκλειστική νόμιμη δικαιούχο του Διαδικτυακού Τόπου και των ονομάτων χώρου (domain names) app.orderas.gr & www.orderas.gr. Το περιεχόμενο προστατεύεται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή, τροποποίηση ή αντιγραφή του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρείας.

1.2. Ο επισκέπτης, ο χρήστης ή το εγγεγραμμένο μέλος της Ιστοσελίδας (εφεξής ο “Χρήστης”), καθώς και ο επαγγελματίας χρήστης, ο οποίος προβάλλεται ή καταχωρίζεται στην Ιστοσελίδα (εφεξής ο «Επαγγελματίας») θα πρέπει πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών να διαβάσει προσεκτικά και να κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, το παράρτημα περί πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, το παράρτημα περί πολιτικής διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών που ακολουθούν, τα οποία αποτελούν ένα αδιαίρετο και αδιάσπαστο σύνολο με τους παρόντες, κατανοώντας ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, η ανεπιφύλακτη αποδοχή των οποίων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής.  

1.3. Η Ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της και ο αποδέκτης των υπηρεσιών της οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί. Εφόσον συνεχίζει την επίσκεψη ή τη χρήση στην Ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

2.1. Η λειτουργία της Ιστοσελίδας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής (εφεξής οι «Υπηρεσίες»):

(i) Πραγματοποίηση παραγγελιών από συνεργαζόμενα καταστήματα και εμπορικά καταστήματα.

(ii) Online περιήγηση, ενημέρωση και προβολή επαγγελματιών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες. 

(iii) Δυνατότητα online αναζήτησης και σύγκρισης υπηρεσιών ή/και προϊόντων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (εξειδίκευση, διαθεσιμότητα, τρόπους τιμολόγησης κ.λπ.). 

(iv) Δυνατότητα online διαβίβασης εντολής λήψης προσφορών. 

(v) Διαμόρφωση καλαθιού και εντολής παραγγελίας. 

(vi) Online πληρωμή.

(vii) Άμεση εξυπηρέτηση και μεταφορά των παραγγελιών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Εταιρείας από δίκτυο διανομέων και συνεργαζόμενων καταστημάτων.

(viii) Παροχή προσφορών, εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των εντολών ταχυμεταφορών από τρίτες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή/και ιδιώτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Εταιρείας από δίκτυο διανομέων και συνεργαζόμενων καταστημάτων.

(ix) Παροχή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση των παρεχόμενων από τα συνεργαζόμενα καταστήματα και δημιουργία βάσης δεδομένων και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών με σκοπό την επεξεργασία τους στα πλαίσια της λειτουργίας της Eταιρείας και πάντοτε σύμφωνα με τους ΓΚΠΔ.

(x) Στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων προς χρήση από τα καταστήματα που αφορούν τους αποδέκτες ή και τρίτους.

2.2.  Σκοπος της Ιστοσελίδας είναι να εξυπηρετεί ως συμπληρωματικό εργαλείο για τη δραστηριότητα ταχυμεταφορών/courier που διαθέτει η Εταιρεία. 

2.3. Η Εταιρεία μπορεί να διαθέσει ανά διαστήματα ή/και σε μόνιμη βάση διαφημιστικό χώρο στην Ιστοσελίδα για σκοπό δικό της ή/και σε τρίτους. 

2.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, τροποποιήσει, εμπλουτίσει ή μεταβάλει οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο από την Ιστοσελίδα καθεμία από τις Υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει ή να προσθέσει και νέες υπηρεσίες.

 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΧΡΗΣΤΗ Η΄ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

 

3.1. O επισκέπτης, ο χρήστης καθώς και το εγγεγραμμένο μέλος της Ιστοσελίδας (εφεξής καλούμενοι είτε όλοι είτε ο καθένας από τους παραπάνω ως “Χρήστης”), θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.2. Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των κωδικών που πιθανόν να έχει λάβει για χρήση στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ανακαλύψει ότι οι κωδικοί του έχουν διατεθεί ακούσια σε οποιοδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή ότι υφίσταται κίνδυνος κακής χρήσης, οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Ιστοσελίδα με απλό email στο info@orderas.gr έτσι ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση στους εν λόγω κωδικούς. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Eταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για καταβολή αποζημίωσης για κακή χρήση οποιουδήποτε προσωπικού κωδικού. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να υποχρεούται να διευκρινίσει τους λόγους, να ακυρώσει ή να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης του Χρήστη.

3.3. Ο Χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και με τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, όπως ισχύει (NETIQUETTE). Ο Χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη συμπεριφορά ή καταχρηστική ενέργεια κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα ή την χρήση των Υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητά η παράβαση των παρόντων όρων από τον Χρήστη ή κάθε ειδικότερης σύμβασης που ενδέχεται να συνάψει η Εταιρεία με τον Χρήστη και γενικά απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αθέμιτη ή παράνομη πρακτική, επιφυλασσομένης της Εταιρείας να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την διασφάλιση των συμφερόντων της. 

3.4.  Ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρεία τα πραγματικά προσωπικά στοιχεία του. Τα στοιχεία αυτά, ως και κάθε άλλη πληροφορία ή έγγραφο ή στοιχείο ή αρχείο που θα διαθέσει στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι νόμιμα, αληθή και ακριβή και να μην οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε παραπλάνηση. 

3.5. Ο Χρήστης παρέχει διά του παρόντος στην Εταιρεία τη ρητή συναίνεσή του για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του σε βάση δεδομένων που η Εταιρεία τηρεί και τη χρήση αυτών τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με την λειτουργία της Ιστοσελίδας επικοινωνία, καθώς και από κάθε τρίτο πρόσωπο, επαγγελματία ή συνεργάτη της, κατόπιν αιτήματός του για την παροχή Υπηρεσίας ή για την παροχή οικονομικής προσφοράς. Η σχετική επικοινωνία θα μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως e-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση.

3.6. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων στοιχείων των Επαγγελματιών ή άλλων χρηστών ή μελών της Ιστοσελίδας, μόνο για την ενδεδειγμένη και εγκεκριμένη από την Εταιρεία ανά περίπτωση χρήση. 

3.7. O Χρήστης δεσμεύεται ότι θα μεριμνά ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτά ή θα διοχετεύει στην Ιστοσελίδα θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική του μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα της Εταιρείας και κάθε τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κ.λπ., ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή λογισμικό που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα της Εταιρείας, των εργαζομένων σε αυτήν, των συνεργατών της και κάθε επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους της Ιστοσελίδας.

3.8. Η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσει την Ιστοσελίδα καθαρή από ιούς ή οποιοδήποτε βλαβερό λογισμικό. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση περί αυτού έναντι των Χρηστών. Ο Χρήστης, για δική του προστασία, οφείλει να κάνει τις δέουσες ενέργειες, να εξασφαλίσει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μέσα ανίχνευσης ιών πριν αποθηκεύσει οποιαδήποτε πληροφορία.

3.9. Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τεχνικό ή μη τρόπο παρέμβαση Χρήστη ή Επαγγελματία στη λειτουργία της Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

3.10. Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι θα απέχει από κάθε υβριστική, προσβλητική ή ρατσιστική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα και, σε περίπτωση ανάρτησης κριτικής για κάποιον Επαγγελματία ή εν γένει συνεργάτη, αυτή θα πρέπει να είναι γόνιμη και αντικειμενική, εντός των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

 

4.1. Ο Επαγγελματίας-χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται να συμβάλλεται με την Εταιρεία είτε με την πλήρη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα είτε με ad hoc σύμβαση που θα καταρτίσει με την Εταιρεία ανάλογα με την μορφή και το πλαίσιο της συνεργασίας τους, στο οποίο καθορίζεται και το κόστος συμμετοχής τους στην Ιστοσελίδα ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.

4.2. Ο Επαγγελματίας οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τόσο τους παρόντες Όρους Χρήσης όσο και κάθε επιμέρους όρο τίθεται στις ad hoc συμβάσεις που ενδέχεται να καταρτίσει με την Εταιρεία, ενώ οφείλει, κατά την συνεργασία του με την Ιστοσελίδα να συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία όσο και με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο όπως ισχύει (NETIQUETTE), ενώ απαγορεύεται να προβαίνει σε πράξεις ή να διαμορφώνει πρακτικές που παραβιάζουν τα δικαιώματα του καταναλωτή, συνιστούν παραπλανητική διαφήμιση ή συντείνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό τόσο ως προς τους λοιπούς συνεργάτες της Ιστοσελίδας όσο και προς την ίδια την Ιστοσελίδα.

4.3. Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται και βαρύνετέ απολύτως με την σχετική ευθύνη ότι θα παρέχει προς την Ιστοσελίδα τα πραγματικά του προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία, όπως ενδεικτικά την επωνυμία, τη διεύθυνση της επαγγελματικής έδρας του, τα πλήρη στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου του και τα στοιχεία επικοινωνίας του (ενδεικτικά αριθμό σταθερών και κινητών τηλεφώνων, i-ban, διεύθυνση, e-mail, domain names κ.λπ.), το ακριβές πεδίο δραστηριότητάς του και τις κατηγορίες των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών. Ειδικότερα, τα στοιχεία αυτά, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή ψηφιακό αρχείο που θα διαθέσει στην Ιστοσελίδα ο Επαγγελματίας δεν θα πρέπει να είναι ψευδή, παραπλανητικά ή ανακριβή, ούτε να οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, σε πρόκληση αναληθών παραστάσεων σε τρίτους ή να αποβλέπουν στην με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών που αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω, τα ως άνω παρεχόμενα στοιχεία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

4.4. Ο Επαγγελματίας συναινεί ρητά διά του παρόντος να τηρηθούν τα παρεχόμενα προσωπικά στοιχεία του σε βάση δεδομένων με κατηγοριοποίηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητά του και το είδος των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών που η Εταιρεία τηρεί και να χρησιμοποιηθούν τόσο από την τελευταία και από κάθε πρόσωπο που έλκει δικαιώματα από αυτήν για κάθε σχετική με την λειτουργία της Ιστοσελίδας επικοινωνία, ως και από κάθε τρίτο πρόσωπο, χρήστη της Ιστοσελίδας ή συνεργάτη της, κατόπιν αιτήματός του για την παροχή κάποιας Υπηρεσίας από αυτόν ή την παροχή οικονομικής προσφοράς. Η επικοινωνία θα μπορεί να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως e-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση.

4.5. Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται να προωθεί μέσω της Ιστοσελίδας τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και αγαθά κατά τρόπο σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, απέχοντας από κάθε πρακτική που συντείνει ή μπορεί να συμβάλει με οποιονδήποτε τρόπο σε παραπλάνηση του καταναλωτή κατά τα οριζόμενα στον ν. 2251/1994 περί προστασίας Καταναλωτή όπως ισχύει, το ΠΔ 131/2003 και την κείμενη νομοθεσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και απέχοντας από οποιαδήποτε πρακτική ικανή να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στο δίκτυο, όπως μαζική αποστολή μηνυμάτων («spaming») ή μαζική συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων χρηστών με σκοπό την διαφήμιση εκτός της Ιστοσελίδας.

4.6. Ο Επαγγελματίας οφείλει να σέβεται και να συμβάλλει στην διαφύλαξη της ορθής και ακώλυτης λειτουργίας της Ιστοσελίδας, μεριμνώντας ώστε όλες οι πληροφορίες ή τα ψηφιακά αρχεία που θα αναρτά ή θα διοχετεύει στην Ιστοσελίδα θα είναι απολύτως ελεγμένα με δική του μέριμνα ώστε να μην περιέχουν οποιοδήποτε κακόβουλο ή εν γένει βλαβερό λογισμικό (malware) που μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή καθυστέρηση στους servers ή τα συστήματα της Εταιρείας και παντός τρίτου με τον οποίο αυτή συνεργάζεται, και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές ή τους servers των λοιπών επισκεπτών, χρηστών ή μελών της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά ιούς, trojans, worms κ.λπ., ούτε κάποιο άλλο αρχείο ή λογισμικό που θα παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα της Εταιρείας, των εργαζομένων σε αυτήν, των λοιπών επαγγελματιών-συνεργατών της και κάθε επισκέπτη, χρήστη ή εγγεγραμμένου μέλους της Ιστοσελίδας. 

4.7. Ο Επαγγελματίας με την έναρξη της συνεργασίας του με την Εταιρεία και την Ιστοσελίδα, παρέχει ρητά τη συναίνεσή του να δέχεται κάθε είδους επικοινωνίες, προσκλήσεις, αιτήματα των επισκεπτών, χρηστών ή μελών της Ιστοσελίδας για οικονομικές προσφορές στα πλαίσια της περιγραφόμενης στο υπό 2 του παρόντος λειτουργίας της Ιστοσελίδας. 

4.8. Ο Επαγγελματίας δεσμεύεται, με την επιφύλαξη ειδικότερης σύμβασής του με την Εταιρεία, να ανταποκρίνεται άμεσα ή σε κάθε περίπτωση στον απολύτως αναγκαίο χρόνο σε κάθε επικοινωνία της Εταιρείας ή χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με αυτόν.

4.9. Σε περίπτωση αιτήματος οικονομικής προσφοράς από Χρήστη, ο Επαγγελματίας οφείλει να χορηγεί πλήρεις και αναλυτικές οικονομικές προσφορές, τις οποίες να κοινοποιεί είτε στην Ιστοσελίδα είτε στον αιτήσαντα χρήστη των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ανάλογα με τον κατά περίπτωση οριζόμενο από την Ιστοσελίδα τρόπο. Η προσφορά αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις κάθε είδους δαπάνες και φορολογικές ή άλλες επιβαρύνσεις του Επαγγελματία και τον δεσμεύει απολύτως απέναντι στην Ιστοσελίδα και τον Χρήστη των Υπηρεσιών αυτής, ώστε δεν δύναται να την αυξήσει, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε τρόπο. 

4.10. Ο Επαγγελματίας έχει ενημερωθεί και αποδέχεται διά του παρόντος ότι στην Ιστοσελίδα δύναται να προβάλλονται θετικές ή/και αρνητικές κριτικές την υπηρεσίας που παρείχε σε κάποιον Χρήστη μέσω της Ιστοσελίδας, η οποία δύναται ενδεικτικά να περιλαμβάνει βαθμολογίες ή/και σχόλια απευθείας από τον Χρήστη.

4.11. Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να εκδίδει το νόμιμο παραστατικό για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και αγαθά μέσω της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό για την παραγγελία του. Αποκλειστικά υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή για οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη παράβαση παραμένει ο Επαγγελματίας.

4.12. Ο Επαγγελματίας θα πρέπει να εφαρμόζει για τις πωλήσεις που πραγματοποιεί μέσω της Ιστοσελίδας την εκάστοτε πολιτική ακύρωσης που εφαρμόζει και στο φυσικό κατάστημά του του εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει με την πολιτική ακυρώσεων της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα μεσολαβεί στην πώληση των αγαθών και υπηρεσιών του Επαγγελματία προς τον Χρήστη και δεν έχει καμία ευθύνη για την επιστροφή των αγαθών του Επαγγελματία από τον Χρήστη. Η Ιστοσελίδα δύναται να αναλάβει την επιστροφή των αγαθών του Επαγγελματία κατόπιν σχετικής συνεννόησης του τελευταίου με τον Χρήστη και εφόσον η Ιστοσελίδα λάβει το σχετικό αντίτιμο.

 

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

5.1. Η Εταιρεία μπορεί μέσω της Ιστοσελίδας να πωλεί διαφημιστικό χώρο, να παρέχει άδεια χρήσης ή/και να παρουσιάζει οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα, ιδιότητα, σύνδεσμο, δικαίωμα προώθησης ή/και διανομής στα πλαίσια της λειτουργίας της. 

5.2. Η Εταιρεία έχει ασφαλώς το δικαίωμα να διατηρεί όλο το εισόδημα που παράγεται από κάθε πώληση ή παροχή άδειας χρήσης των εν λόγω διαφημιστικών μηνυμάτων, ιδιοτήτων, συνδέσμων ή δικαιωμάτων προώθησης ή διανομής ή παραχώρησης διαφημιστικού χώρου στην Ιστοσελίδα, καθορίζοντας κατά την κρίση της την τιμολογιακή της πολιτική σε συμφωνία με τους διαφημιζόμενους.

5.3 Οι συναλλαγές του Χρήστη με τους διαφημιζόμενους τις διαφημίσεις των οποίων εντοπίζει μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες ή της πληρωμής και παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών, και όλοι οι λοιποί όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές, συνάπτονται αποκλειστικά ανάμεσα στο Χρήστη και τους διαφημιζόμενους και η Εταιρεία ρητά συμφωνείται ότι δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους ενδέχεται να υποστεί ο Χρήστης ως αποτέλεσμα των εν λόγω συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας διαφημιζόμενων στις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

6.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

6.1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του δυνατού, ώστε το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων μέσα από την Ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή, ορθά και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ωστόσο, η Εταιρεία δηλώνει ότι ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία προβληθούν στην Ιστοσελίδα πληροφορίες ή στοιχεία ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητικά, καθώς αυτά δημοσιεύονται στα πλαίσια της λειτουργίας της Ιστοσελίδας από τον εκάστοτε Χρήστη ή Επαγγελματία, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητά τους.

6.2. Η Εταιρεία, αν και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη και άνευ κακόβουλων λογισμικών λειτουργία της Ιστοσελίδας, δεν ευθύνεται αν εξαιτίας της επίσκεψης στην Ιστοσελίδα το τερματικό του Επισκέπτη ή Χρήστη υποστεί κάποια βλάβη από κακόβουλο λογισμικό και ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να εγκαθιστά στο τερματικό του κατάλληλα λογισμικά ανίχνευσης κακόβουλων υλικών.

6.3. Η Εταιρεία εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους για την προάσπιση των συστημάτων της και την απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, κάθε αντισυμβαλλόμενός της, Χρήστης και Επαγγελματίας, αναγνωρίζει ότι αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη αν χωρίς δική της υπαιτιότητα και ένεκα κακόβουλης παρέμβασης τρίτων διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ή διακοπεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα μεριμνήσει για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της.

6.4. Αν και η Εταιρεία συνεργάζεται με διακεκριμένους στο είδος τους Επαγγελματίες, ωστόσο δεν εμπλέκεται και δεν ευθύνεται για την ποιότητα, την εγκυρότητα, την τιμολόγηση και όλο εν γένει το φάσμα των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, για τα οποία οι ίδιοι οι Επαγγελματίες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. 

6.5.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή/και να απαγορεύει την χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε Χρήστη ή Επαγγελματία που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος και δεν δύναται να εγγραφεί στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας εκ νέου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

6.6. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της και να αξιώσει αποζημιώσεις από τους συμβαλλόμενους συνεργάτες της σε περίπτωση εκ μέρους τους παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή των δικαιωμάτων συνεργαζομένων εταιρειών ή/και τρίτων.

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

7.1. Η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, είτε αφορά σε Χρήστη είτε σε Επαγγελματία οποτεδήποτε, ακόμα και χωρίς σπουδαίο λόγο, με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη σε αυτόν με κάθε πρόσφορο μέσο. Ιδίως δε δύναται να καταγγείλει την παρούσα λόγω μη καταβολής της εκάστοτε καθοριζόμενης περιοδικής συνδρομής των αντισυμβαλλομένων ή γενικότερα του καθοριζόμενου αντιτίμου που αντιστοιχεί στην παροχή των Υπηρεσιών της ή αν υπάρξει εύλογη υπόνοια για αθέμιτη ή κακόβουλη ή ζημιογόνα χρήση της Ιστοσελίδας από αυτούς, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

7.2. Ο Χρήστης ή ο Επαγγελματίας δύνανται να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε και να διαγραφούν από την Ιστοσελίδα ακόμα και χωρίς σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθείσα συνδρομή ή αντίτιμο για την παροχή των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, θα καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας εν είδει ποινικής ρήτρας.

7.3. Το παρόν αποτελεί ένα σύνολο τόσο με το Παράρτημα Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το Παράρτημα Πολιτικής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών, ενώ υπερισχύει και συμπληρώνει κάθε ειδικότερη συμφωνία με τους Χρήστες ή τους Επαγγελματίες.

7.4. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει κατά την απόλυτη κρίση της σε τροποποίηση τόσο των παρόντων όσο και των ειδικότερων συμφωνιών που έχει καταρτίσει τόσο με τους Χρήστες όσο και με τους Επαγγελματίες, η οποία σε κάθε περίπτωση θα γίνεται εγγράφως και θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα, η οποία κατά ρητή συμφωνία των μερών θα ισχύει ως κοινοποίηση της τροποποίησης. Τόσο ο Χρήστης όσο και ο Επαγγελματίας οφείλουν με δική τους ευθύνη να ελέγχουν πριν από κάθε χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας τυχόν τροποποίηση των παρόντων και σε περίπτωση που διαφωνούν με αυτούς, να απέχουν από την επίσκεψή τους στην Ιστοσελίδα και τη χρήση των Υπηρεσιών της, άλλως θα τεκμαίρεται άμεσα η ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς της τροποποίησης.

7.5.  Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει καθώς και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

7.6.  Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ. 

7.7. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για κάθε δικαίωμά της που θίγεται αναφορικά με τους παρόντες, τους όρους και τις προϋποθέσεις επίσκεψης και χρήσης της Ιστοσελίδας και τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας.

7.8. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτουσας από την παραβίαση των ανωτέρω εφαρμόζεται το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και με την παρούσα καθιερώνεται αρμοδιότητα και υπέρ των Δικαστηρίων της Κορίνθου.