ΟΡΝΤΕΡΑΣ Ο.Ε.

Πατρών 104, Κόρινθος, T.K. 20 100, Ελλάδα

ΑΦΜ: 801608330 - ΔΟΥ: Κορίνθου - ΑΜ ΕΕΤΤ 21-157

  Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών / Ταχυμεταφορών

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2021

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

&

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Της εταιρείας  “ΟΡΝΤΕΡΑΣ Ο.Ε.”

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα στοιχεία της εταιρείας (εφεξής η «Εταιρεία»):

 

Επωνυμία:  ΟΡΝΤΕΡΑΣ Ο.Ε.

Έδρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ

τηλ: +30 2741 181296

Α.Φ.Μ.: 801608330

Δ.Ο.Υ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΡ.Μ.ΕΕΤΤ.: 21-157

website: www.orderas.gr & app.orderas.gr

 

Η Εταιρεία είναι διαχειρίστρια του ανωτέρω αναφερόμενου ιστότοπου (website) καθώς έχει συσταθεί και οργανωθεί με σκοπό, μεταξύ άλλων, τις ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων και υπηρεσίες κατ΄ οίκον παράδοσης τροφίμων (food delivery). Αποστολή και στόχος της Εταιρείας είναι η μεταφορά των πάσης φύσεως ταχυδρομικών αντικειμένων έγκαιρα, υπεύθυνα και αξιόπιστα, χωρίς φθορές και ζημίες, διασφαλίζοντας παράλληλα το απόρρητο ως προς τα υποκείμενα των συναλλαγών. Το είδος και τα όρια βάρους των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινεί η Εταιρεία ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα δε διακινούμενα ταχυδρομικά αντικείμενα παραδίδονται ανάλογα με την εντολή του χρήστη και το είδος της αποστολής από την παράδοση των αντικειμένων από τον αντισυμβαλλόμενο στην Εταιρεία.


2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

2.1. Το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και της επιστολογραφίας είναι απαραβίαστο, η δε άρση αυτού είναι δυνατή μόνο με τη συνδρομή περιοριστικά αναφερομένων στη κείμενη νομοθεσία λόγων και σύμφωνα με τις νομίμως προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω στο άρθρο 3 της παρούσης. 

Η Εταιρεία έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο και εφαρμόζει ένα σύνολο κανόνων για τη διασφάλιση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχει στους καταναλωτές/εντολείς της.

Η Εταιρεία έχει επιλέξει προσεκτικά άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα οργάνωσης του ταχυδρομικού δικτύου και μηχανοργάνωση και λαμβάνει μέτρα αποτρεπτικά ενδεχόμενης παραβίασης της εν λόγω πολιτικής, ενώ παράλληλα ενημερώνει πλήρως τους χρήστες για την επιμέλεια που ενδείκνυται να επιδεικνύεται κατά την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων. 

2.2. Προστασία Στοιχείων Πελατών

Η Εταιρεία κατανοεί πλήρως τη σημασία του απορρήτου για τους πελάτες της. Ως πάγια πολιτική η Εταιρεία δεν παραχωρεί, κοινοποιεί ή δημοσιοποιεί εμπιστευτικά ή προσωπικά στοιχεία (όπως εξειδικεύονται κατωτέρω) σχετικά με τους πελάτες της σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που δεν εμπλέκεται στη διενεργούμενη συναλλαγή.

Η Εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία για κάθε δέμα που χειρίζεται έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες παράδοσης αντικειμένων-φορτίων, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες συμβάσεις με τους πελάτες της. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί στοιχεία όσον αφορά στους πελάτες της, τα μεταφερόμενα αντικείμενα/φορτία και τη δραστηριότητα αποστολής για να παρέχει ή/και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που διαθέτει προς τους πελάτες της, να επικοινωνεί με τους πελάτες της σχετικά με επιπρόσθετες υπηρεσίες τις οποίες ενδέχεται να εκτιμήσουν ως χρήσιμες, να ικανοποιήσει τα νόμιμα επαγγελματικά συμφέροντά της (όπως διεξαγωγή ανάλυσης τάσεων και μελέτες αγοράς), να καθορίζει τιμές, να εκπληρώνει την Σύμβαση Μεταφοράς ή Συμφωνία Υπηρεσίας, να εκτελεί τη λειτουργία τιμολόγησης και να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 

Μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται περιλαμβάνονται ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις e-mail και τηλεφωνικοί αριθμοί. Ορισμένα από τα στοιχεία που συλλέγονται είναι δεδομένα που σχετίζονται με ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο («Προσωπικά Στοιχεία»). Δεν πωλούνται ποτέ σε τρίτους πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί συγκεκριμένα ένας μεμονωμένος πελάτης ή ένα σύνολο πελατών. Τέλος, παρέχονται Προσωπικά Στοιχεία σε διοικητικές αρχές, όπως το απαιτεί ο νόμος ή οι κανονισμοί ή σε συνδυασμό με έρευνα για πιθανότητα παρανομίας ή κατάχρησης των υπηρεσιών της Εταιρείας.

2.3. Στοιχεία αποστολής 

Στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Στοιχείων, που παρέχονται στα πλαίσια σχετικής συναλλαγής αποτελούν αρχείο αυτής της επαγγελματικής συναλλαγής. Αν και καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στα οχήματα της Εταιρείας μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που τυπώνονται και τίθενται σε απρόσκοπτη οπτική επαφή με το αντικείμενο της μεταφοράς.

2.4. Ασφάλεια και Ακεραιότητα των Στοιχείων

Η Εταιρεία μεταχειρίζεται τα δεδομένα ως περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να προστατευθούν έναντι απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Χρησιμοποιούνται τεχνικές ασφάλειας στοιχείων για την κατάλληλη προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από χρήστες εντός και εκτός της Εταιρείας. Η πρόσβαση στα στοιχεία πελατών περιορίζεται στους υπαλλήλους που χρειάζονται αυτά τα στοιχεία για νόμιμο επαγγελματικό σκοπό. Τα προγράμματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εταιρείας χρησιμοποιούν γενικώς αποδεκτές τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών όπως firewalls, διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και κρυπτογραφία για την κατάλληλη προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

2.5. Διατήρηση των Στοιχείων του Πελάτη

Διατηρούνται στοιχεία πελατών, συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Στοιχείων, όπως απαιτείται για επαγγελματικούς σκοπούς και όπως ορίζουν οι κανονιστικές διατάξεις. Για παράδειγμα, διατηρούνται στοιχεία για δέματα, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων και διευθύνσεων, ώστε να μπορούν να δοθούν πληροφορίες απόδειξης παράδοσης και να διερευνηθούν τυχόν αξιώσεις. Καταστρέφονται αρχεία και διαγράφονται στοιχεία με προσοχή όταν λήξουν οι περίοδοι υποχρεωτικής διατήρησης αυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Οι πελάτες είναι Υπεύθυνοι για την Προστασία των Στοιχείων και των Συστημάτων στον Επαγγελματικό Χώρο τους. 

2.6. Συγκατάθεση Παραλαβής Ορισμένων E-mails

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω e-mail. Τα e-mails των πελατών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους επικοινωνίας σχετικά με διευθέτηση παράδοσης αποστολών, οργάνωσης ενεργειών που θα αναλάβει η Εταιρεία ή κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης, με αποστολή τιμοκαταλόγων/προσφορών, με απολογισμό παραδόσεων κ.ο.κ..

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Για την άρση του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το οποίο είναι κατ’ αρχήν απολύτως απαραβίαστο, ακολουθείται ειδική διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται στη κείμενη νομοθεσία. Όταν παρέχεται η εντολή από την κατά νόμο αρμόδια αρχή για την άρση του απορρήτου, αυθημερόν παραδίδεται στον Υπεύθυνο για την άρση του απορρήτου και στο Νομικό Τμήμα της Εταιρείας αντίγραφο της εντολής της αρμόδιας αρχής. Ο Υπεύθυνος για την άρση του απορρήτου αποστέλλει αυθημερόν έγγραφη πρόσκληση στα μέλη επιτροπής που συγκροτείται, η οποία θα αποφανθεί για την άρση του απορρήτου. Ταυτόχρονα μεριμνά για τη διαφύλαξη της συγκεκριμένης αποστολής και τα στοιχεία της και κλειδώνει αυτή σε ειδικό χώρο. Η επιτροπή για την άρση του απορρήτου συγκαλείται εντός 48 ωρών και αποφασίζει για την άρση ή μη του απορρήτου. Σε περίπτωση καταφατικής απόφασης διαγιγνώσκονται όσα η αρχή ζήτησε με το σχετικό αίτημά της.

3.1. Υπεύθυνος για την άρση του απορρήτου

 Υπεύθυνος για θέματα άρσεως απορρήτου εκ μέρους της Εταιρείας στα πλαίσια των οριζόμενων δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Π.Δ. 47/2005, ορίζεται ο κ. Αντώνιος Βέργος (τηλ. +30 2741 181296).

3.2. Διαδικασίες-τεχνικές-οργανωτικές εγγυήσεις άρσης του απορρήτου 
 To απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων επιτρέπεται η άρση του απορρήτου και ειδικότερα για όσες περιπτώσεις αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 4 του ν. 2225/1994, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Αίτηση για άρση του απορρήτου μπορεί να υποβάλλει μόνο δικαστική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το θέμα εθνικής ασφάλειας που επιβάλλει την άρση. 

Η επιστολογραφία, δηλαδή επιστολές και δέματα ταχυμεταφορές στοιχείων κ.λπ. υπόκεινται σε άρση του απορρήτου. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας στα οποία είναι δυνατόν να αναφέρεται μια διάταξη άρσης του απορρήτου εξαρτώνται από το είδος της επικοινωνίας και εν προκειμένω αναφορικά με την επιστολογραφία το απόρρητο αίρεται σχετικά με τον αποστολέα, τον αποδέκτη και το περιεχόμενο της επιστολής/δέματος, ανάλογα με το αίτημα που έχει υποβληθεί. Σε κάθε περίπτωση τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή η άρση του απορρήτου θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο στις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις και να μην είναι δυσανάλογα επαχθής σε σχέση με τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό. 

3.3. Μέσα και μέθοδοι

Η εκτέλεση διάταξης για την άρση του απορρήτου μετά την αποστολή της από την αρμόδια αρχή στην Εταιρεία πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τρόπο που εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η ακρίβεια, η ταχύτητα και η ασφάλεια. Στη διαδικασία εκτέλεσης της διάταξης εμπλέκεται ο ελάχιστος αριθμός εξουσιοδοτούμενων προσώπων.
 Σε περίπτωση επιστολής ή δέματος, η εκτέλεση μιας διάταξης πραγματοποιείται με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από έναν εισαγγελικό λειτουργό οριζόμενο από την αντίστοιχη υπηρεσία, έναν ανακριτικό υπάλληλο που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής και έναν εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας. Η σύγκληση της επιτροπής αυτής γίνεται κατά περίπτωση με μέριμνα της Εταιρείας άμεσα από την κοινοποίηση της διάταξης για την άρση του απορρήτου. Για την αποσφράγιση και τα τυχόν ευρήματα συντάσσονται σχετικά πρακτικά.

Ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από την Εταιρεία επιλέγεται υπάλληλος που παρέχει πλήρη εγγύηση όχι μόνο από πλευράς τεχνικών γνώσεων αλλά και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση δεν διορίζεται ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όποιος έχει καταδικασθεί για οποιαδήποτε κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή για αδίκημα σχετιζόμενο με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά καθώς και κάθε αλλαγή αυτών γνωστοποιούνται στην Α.Δ.Α.Ε.

 3.4. Καθορισμός των στοιχείων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση
 Σε άρση του απορρήτου υπόκειται η επιστολογραφία, οι μεταφερόμενες αποστολές φάκελοι ή δέματα. Συγκεκριμένα αίρεται το απόρρητο του περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, η ημερομηνία ανάθεσης της μεταφοράς, η ημερομηνία παράδοσης της αποστολής και ο αριθμός του εκδοθέντος ΣΥΔΕΤΑ.

3.5. Τεχνική μέθοδος πρόσβασης στα στοιχεία

Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά γίνεται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας με τη χρήση της τεχνολογίας και του Ειδικού Συστήματος Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (στο εξής αναφερόμενο ως ΕΣΠΕΤΑ) καθώς και με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου μέτρου κρίνεται κατά περίπτωση πρόσφορο για την πρόσβαση στα στοιχεία των οποίων ζητείται η άρση του απορρήτου. Ανάλογα με την αιτία για την οποία ζητείται η άρση του απορρήτου και τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο της αποστολής γίνεται χρήση του κατά τις ανάλογες περιπτώσεις απαιτούμενου εξοπλισμού – μεθόδων (π.χ. σε περίπτωση που ενδεχομένως το περιεχόμενο του δέματος για το οποίο ζητείται η άρση του απορρήτου αφορά εκρηκτική ύλη κ.λπ., θα θεωρηθεί σκόπιμη η κλήση αρμοδίων πυροτεχνουργών ή σε περίπτωση που περιέχει, λ.χ. επικίνδυνες για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου ουσίες, απαραίτητη θα κριθεί η χρήση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού).

 3.6. Υποχρεώσεις της Εταιρείας 

Η Εταιρεία υποχρεούται να ανταποκρίνεται αμέσως σε κάθε αίτημα για άρση του απορρήτου της επικοινωνίας που κοινοποιείται από τις αρμόδιες αρχές.

 Η Εταιρεία δεν παρέχει στοιχεία για ταχυδρομικό αντικείμενο σε οποιονδήποτε δεν έχει έννομο συμφέρον, σε οποιονδήποτε δηλαδή τρίτο, πέραν του αποστολέα και του παραλήπτη.

3.7. Τεχνική μέθοδος λήψης και μεταβίβασης των στοιχείων

Ανάλογα με τα υποβαλλόμενα αιτήματα για άρση του απορρήτου επιλέγεται κατά περίπτωση το πιο πρόσφορο μέσο για την συγκέντρωση των στοιχείων που ζητούνται. Η Εταιρεία μπορεί να αντλήσει τα στοιχεία αυτά από το τηρούμενο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΠΕΤΑ καθώς και να αποστείλει, εφόσον ζητείται, αντίγραφο του ΣΥΔΕΤΑ, εφόσον υπάρχει και δεν έχει παρέλθει το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την υποχρεωτική φύλαξή του, όπως προβλέπεται από τον νόμο και τον Κανονισμό της Α.Δ.Α.Ε. Η διαβίβαση των στοιχείων που ζητούνται γίνεται με απόλυτη ασφάλεια σε φάκελο / δέμα κλειστό και με παραλήπτη την ίδια την αρχή που ζήτησε τα στοιχεία αυτά με τη νόμιμη διαδικασία.

3.8. Εγγυήσεις για τη χρήση και καταστροφή τους

Μετά την εκτέλεση της διάταξης συντάσσονται μία ή περισσότερες, κατά τις περιστάσεις, εκθέσεις από την υπηρεσία η οποία διενήργησε τις πράξεις άρσης του απορρήτου. Οι εκθέσεις υπογράφονται από το εντεταλμένο όργανο της αιτούσας αρχής και σε αυτές αναφέρονται: α) οι ενέργειες που έγιναν για την εκτέλεση της διάταξης, β) ο τόπος, η ημερομηνία και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών, γ) το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων που τις διενήργησαν, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο το όργανο που εξέδωσε τη διάταξη. Αντίγραφα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται με απόδειξη, μέσα σε κλειστό φάκελο, στην αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή που εξέδωσε τη διάταξη και στην Α.Δ.Α.Ε..

Η Εταιρεία ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αίτημα άρσης του απορρήτου της επικοινωνίας. Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των διατάξεων άρσης του απορρήτου, η Εταιρεία εφαρμόζει μέτρα για την προστασία του απορρήτου και επιλέγει υπάλληλο που παρέχει πλήρεις εγγυήσεις τόσο σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων όσο και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις επιταγές του υφιστάμενου σχετικού νομικού πλαισίου και ειδικότερα των διατάξεων του Ν. 2225/1994, του Ν. 3115/2003 και του Π.Δ. 47/2005, καθώς και στη θεμελιώδη αρχή του άρθρου 19 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η άρση του απορρήτου της επικοινωνίας είναι θεμιτή για λόγους εθνικής ασφαλείας ή για τη διακρίβωση ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων.


4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα ασφάλειας κατά την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας συνθήκες που να αποτρέπουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας, παράνομης ιδιοποίησης, αλλοίωσης του περιεχομένου της αποστολής αλλά και για την αποφυγή μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων ή απαγορευμένων ουσιών. Ειδικότερα, από την Εταιρεία δεν γίνονται αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα απαγορεύονται γενικά από την ισχύουσα νομοθεσία, όσα εξαιρούνται δυνάμει της ατομικής σύμβασης, τα μη κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς και περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης επαρκών στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: (α) Εκρηκτικές Ύλες, (β) Συμπιεσμένα Αέρια, (γ) Εύφλεκτα υλικά, (δ) Διαβρωτικές ουσίες, (ε) Δηλητήρια, (στ) Ραδιενεργά υλικά, (ζ) Ναρκωτικά, (η) Ζώντα ζώα, (θ) Υλικά ασέμνου περιεχομένου, (ι) Χρήματα αυτούσια ή άλλες χρηματικές αξίες (λ.χ. επιταγές, γραμμάτια κ.λπ.), χρυσό, ασήμι κατεργασμένο ή μη και γενικότερα τιμαλφή αντικείμενα, κοσμήματα, πολύτιμες λίθους, πίνακες ζωγραφικής (ια) Αντικείμενα που, από τη φύση ή τη συσκευασία τους, μπορούν να βλάψουν άλλα αντικείμενα, το προσωπικό ή τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και (ιβ) Άλλα υλικά ή ουσίες που η μεταφορά τους απαγορεύεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Κανονισμούς της Ι.Α.Τ.Α.

Σε περίπτωση διαπίστωσης έκτακτου και ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, η Εταιρεία λαμβάνει και επιπλέον έκτακτα μέτρα που γνωστοποιεί στην ΑΔΑΕ. Ειδικότερα για ταχυδρομικά αντικείμενα πάχους άνω των 6,5 mm ζητείται από τους αποστολείς να προσκομίζονται αυτά ανοιχτά ή να ανοίγονται κατά την παραλαβή τους ώστε να γίνεται σχετικός έλεγχος. Επίσης ελέγχεται η ταυτότητα του αποστολέα ή του κομιστή του ταχυδρομικού αντικειμένου και κρατούνται τα στοιχεία της ταυτότητάς του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Σε περίπτωση δε που αρνηθεί ο αποστολέας ή ο κομιστής της προς ανάθεση αποστολής να δηλώσει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, η Εταιρεία αρνείται την παραλαβή της συγκεκριμένης αποστολής σύμφωνα με απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. με αριθμό 1001/Φ21/2005 του άρθρου 5 παρ. 5, όπου παρέχεται στην Ταχυδρομική Επιχείρηση που παραλαμβάνει το ταχυδρομικό αντικείμενο το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου για το οποίο έχει ζητήσει έλεγχο του περιεχομένου, εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο.

Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία μεριμνά ώστε να λαμβάνει κάθε φορά ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή της απειλής της δημόσιας υγείας ή ασφάλειας.

4.1. Ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας 

Υπεύθυνος ασφαλείας για την επικοινωνία με την Α.Δ.Α.Ε. στα πλαίσια των οριζόμενων δυνάμει της με αριθμό 1001/Φ21/2005 αποφάσεως Α.Δ.Α.Ε., δημοσιευθείσας στο με αριθμό 384/Τεύχος Β/24.3.2005, έχει ορισθεί ο κ. Αντώνιος Βέργος (τηλ.+30 2741 181296).

 

 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

 

Η Εταιρεία έχει προσδιορίσει κατά τη μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων, τα ευάλωτα σημεία από όπου αυτά διέρχονται κατά τη διαδικασία διαχείρισής τους, τα οποία τυγχάνουν ιδιαίτερης προστασίας και ενίσχυσης προκειμένου να διαφυλάσσεται το απόρρητο και η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και δη: 

Α) Σημεία παραλαβής των ταχυδρομικών αντικειμένων (έδρα πελάτη). Οι αρμόδιοι υπάλληλοι (ταχυμεταφορείς) είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι σχετικά με την υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, κατά την παραλαβή αποστολών από την έδρα του ίδιου του πελάτη. Από αυτό το σημείο εισέρχεται η εκάστοτε αποστολή στη διαδικασία ανάληψης του ταχυδρομικού έργου με τελικό σκοπό την επιτυχή παράδοση της αποστολής. 

Β) Σημείο εναπόθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων (έδρα Εταιρείας).
 Τα σημεία εναπόθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή διακίνηση των αντικειμένων. Το γραφείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και επανδρωμένο με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στο χώρο δε αυτό δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ξένων προσώπων ή αναρμοδίων υπαλλήλων.
Γ) Σημεία μεταφοράς προς/από Κέντρα Διαλογής συνεργαζόμενων ταχυδρομικών εταιρειών. Η μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων από και προς τα κέντρα διαλογής των συνεργαζόμενων εταιρειών, γίνεται με οχήματα που παραμένουν κλειστά και ασφαλισμένα, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε παραβίαση του απορρήτου, αυτό δε έχει επισημανθεί και στους οδηγούς των οχημάτων αυτών που είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιμελείς κατά την οδήγηση των οχημάτων αυτών που μεταφέρουν τις αποστολές αυτές.
Δ) Σημεία επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων (διευθύνσεις παραληπτών). Οι αρμόδιοι υπάλληλοι (ταχυμεταφορείς) είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι σχετικά με την υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του απορρήτου των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης του παραλήπτη γίνεται εκ νέου προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου, αφήνεται σχετικό ειδοποιητήριο και αναμένεται σχετική ανταπόκριση του παραλήπτη. Στην περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, επιστρέφεται το αντικείμενο στο χώρο του υπευθύνου προς παράδοση της αποστολής καταστήματος και μάλιστα σε ιδιαίτερα φυλασσόμενο χώρο και προγραμματίζεται δεύτερη ή/και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης με τον παραλήπτη ή τον αποστολέα. Εφ’ όσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειμένου στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόμα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει την αποστολή, ενημερώνεται άμεσα ο αποστολέας και η αποστολή επιστρέφεται σ’ αυτόν, με την επιφύλαξη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία της. 

5.1. Διαδικασία ελέγχου των ευάλωτων σημείων

Τα ευάλωτα σημεία ελέγχονται συστηματικά από εξειδικευμένο προσωπικό που επιθεωρεί αυτά σε έκτακτους ελέγχους, χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί για την προστασία του απορρήτου της επιστολογραφίας.
 Κατά την αναχώρηση μιας αποστολής από ένα ευάλωτο σημείο μέχρι την άφιξή της στο επόμενο ευάλωτο σημείο γίνεται έλεγχος της εξωτερικής συσκευασίας της αποστολής και όλων των στοιχείων της προκειμένου να προωθηθεί στον ορθό προορισμό της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αυτό αναφέρεται άμεσα και λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση του ζητήματος που προέκυψε ανάλογα με τη φύση του.

Η Εταιρεία τηρεί σύμφωνα με το νόμο Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.). Στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. αναφέρονται τα χαρακτηριστικά κάθε αποστολής και ειδικότερα: ο αριθμός του εκδοθέντος Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς, η ημερομηνία ανάθεσης της αποστολής και η ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής της, όνομα αποστολέα - παραλήπτη, το βάρος της, η υπηρεσία η οποία ζητήθηκε, ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εξόφληση της αξίας του κομίστρου (χρέωση αποστολέα ή παραλήπτη).

Κατά την ανάθεση ενός ταχυδρομικού αντικειμένου προς μεταφορά από την Εταιρεία, ελέγχεται αυτό να είναι με ασφάλεια κλειστό. Όλα τα προς μεταφορά αντικείμενα παραλαμβάνονται κλειστά. Ταχυδρομικά αντικείμενα που δεν έχουν σφραγισθεί με ασφάλεια δεν παραλαμβάνονται από την Εταιρεία. Σε περίπτωση, όμως, που προσκομισθεί ανοικτό αντικείμενο είτε γιατί έτσι προσκομίσθηκε από τον αποστολέα είτε γιατί έγινε έλεγχος σε αυτό, αυτό κλείνεται με ασφάλεια ενώπιον του εντολέα ή κατόπιν απομακρυσμένης εντολής του αποστολέα (κυρίως σε περιπτώσεις που απαιτείται ανασυσκευασία η οποία έχει προσυμφωνηθεί ως ενέργεια με τον πελάτη).
 Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον εντολέα να ανοίξει την αποστολή προκειμένου να γίνει έλεγχος στο περιεχόμενο και, σε περίπτωση που ο αποστολέας αρνηθεί, η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή και τη διαχείριση της αποστολής.

5.2. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης σε σημεία εναπόθεσης και διαλογής ταχυδρομικών αντικειμένων μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, όποτε τούτο είναι απαραίτητο. 

Όλα τα παραπάνω γίνονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη / καταναλωτή ώστε να αποφεύγεται κάθε περιττή ταλαιπωρία αλλά και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων ( π.χ. σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης) διασφαλίζεται και εφαρμόζεται η Αρχή της Αναλογικότητας και πάντοτε υπό καθεστώς λεπτομερούς Διαδικασίας Ασφαλείας.   


6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

 

Η Εταιρεία διασφαλίζει την επαγγελματική εχεμύθεια σε σχέση με την διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων ή τη συναλλαγή με τους χρήστες.

 Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας που διαχειρίζονται τις αποστολές, καθώς και οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία ταχυδρομικές επιχειρήσεις και το απασχολούμενο από αυτές προσωπικό, είναι ενήμερο για την τήρηση της εχεμύθειας και ειδικότερα δεσμεύονται και υποχρεούνται να μην ανακοινώνουν σε οποιοδήποτε τρίτο πληροφορίες σχετικά με:
Α) Το περιεχόμενο και τον τρόπο αποστολής των ταχυδρομικών αντικειμένων.
Β) τα στοιχεία των εντολέα – προμηθευτή / πωλητή – παραλήπτη. 

Γ) Τα στοιχεία (όνομα–διεύθυνση) προσώπων που πραγματοποίησαν πάσης φύσεως συναλλαγή με την ταχυδρομική επιχείρηση. 

Δ) Το γεγονός της αποστολής ή παραλαβής ταχυδρομικού αντικειμένου.

Ε) Τον τρόπο αποστολής και εν γένει μεταφοράς. 

Στ) Τις ταχυδρομικές σχέσεις προσώπων ή επιχειρήσεων.

Ζ) Το όνομα του εντολέα για τα συστημένα ταχυδρομικά αντικείμενα, τα οποία, όταν παραδίδονται στην Εταιρεία, δεν φέρουν το όνομα του εντολέα. Τρίτος θεωρείται και ο παραλήπτης.

Η) Απαγορεύεται ρητά η παράνομη ιδιοποίηση ταχυδρομικού αντικειμένου. 

Θ) Απαγορεύεται ρητά η αποσφράγιση ταχυδρομικών αντικειμένων παρά μόνον κατόπιν απαίτησης των αρμόδιων Αρχών. 

Άπαντα τα παραπάνω δεν επιτρέπεται να ανακοινώνονται ούτε σε προσωπικό της Εταιρείας που λόγω θέσης δεν χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους τις πληροφορίες. 

Οποιοσδήποτε τρίτος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω στοιχεία. Το μόνιμο προσωπικό της Εταιρείας και οι ταχυδρομικοί συνεργάτες και το απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό είναι επαρκώς ενημερωμένο για την υποχρέωση διασφάλισης της εχεμύθειας και τη μη παροχή στοιχείων σχετικά με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, ακόμη και καταγγελία της συνεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε περίπτωση αιτήματος παροχής στοιχείων για κάποια αποστολή γίνεται αρχικά ταυτοποίηση του αιτούντος προσώπου, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτός είναι αποστολέας ή παραλήπτης, άλλως αν ο αιτών δεν είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά, δεν παρέχονται σε καμία περίπτωση πληροφορίες για τα ανωτέρω.
6.1. Το προσωπικό της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών

Το προσωπικό της Εταιρείας και των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία εταιρειών είναι πλήρως ενημερωμένο για τα θέματα προστασίας του απορρήτου και ευαισθητοποιημένο σε αυτά. Έχει ειδικότερα επισημανθεί κατά την εκπαίδευση του προσωπικού ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στην τήρηση του απορρήτου σε όλα τα στάδια μεταφοράς της αποστολής με στόχο να φθάσει αυτή με ασφάλεια στον παραλήπτη της. Κάθε εργαζόμενος της Εταιρείας καλείται να υπογράψει πέραν των ως άνω συμβατικών του υποχρεώσεων και ρήτρα εμπιστευτικότητας/εχεμύθειας, της οποίας το περιεχόμενο συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο της σχετικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή/και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή/και έργου.  

6.2. Συνεργαζόμενες ταχυδρομικές εταιρείες 

Η Εταιρεία επιλέγει για συνεργασία επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν, τηρούν και διασφαλίζουν το απόρρητο της ταχυδρομικής επικοινωνίας, τόσο ως επίπεδο επιχείρησης όσο και ως εργαζομένων/συνεργατών σε αυτήν.

Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία διαχειρίζεται με ασφάλεια το απόρρητο των αποστολών και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των καταναλωτών/ πελατών της. 

Ο Συνεργάτης οφείλει, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας με την Εταιρεία αλλά και μετά την λήξη της, να τηρεί εχεμύθεια και να μην κοινοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς την Εταιρεία και γενικά εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του έναντι αυτής. Επειδή τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι προκειμένου να προχωρήσει αυτή η συνεργασία, είναι αναγκαίο για την Εταιρεία να αποκαλύψει και να αποκαλύπτει κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορισμένες πληροφορίες στον εκάστοτε Συνεργάτη που αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες (επαγγελματικά μυστικά) τρίτων, δηλαδή πελατών της Εταιρείας και ως πελάτες νοούνται και οι αποστολείς και οι αποδέκτες των διακινούμενων αποστολών, καθώς επίσης και εμπορικά μυστικά της δραστηριότητάς της (στο εξής αποκαλούμενα «Εμπιστευτική Περιουσία»). 

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο αλλά και μετά τη λήξη αυτής, τότε σε ο Συνεργάτης οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρεία, όλα τα πλάνα, σχέδια, όλα γενικά τα απτά αντικείμενα και θέματα που περιλαμβάνονται στην Εμπιστευτική Περιουσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων, των σχετικών και των σημειώσεων που αφορούν σε αυτή και τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ή στα οποία έχει πρόσβαση, είτε έχουν γίνει, κατασκευαστεί/φτιαχτεί από το Συνεργάτη είτε και από άλλους και από τώρα συμφωνεί να μην κάνει πλέον οποιαδήποτε χρήση, είτε αμέσως, είτε εμμέσως, είτε ολικώς ή/και μερικώς.

Ο εκάστοτε Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των υπαλλήλων και εν γένει προστηθέντων από αυτόν υπαλλήλων συνεργατών. Μεριμνά, διασφαλίζει και ελέγχει τις πράξεις αυτών και ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για ό,τι συμβαίνει ή έχει συμβεί αναφορικά με το απόρρητο των συναλλαγών και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.


 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

Οι χρήστες των παρεχόμενων από την Εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ο εντολέας – παραγγέλων, ο προμηθευτής - πωλητής του προϊόντος και ο τελικός παραλήπτης έκαστης αποστολής. 

Ο εντολέας / παραγγέλων είναι το πρόσωπο που αναθέτει τη μεταφορά του ταχυδρομικού αντικειμένου προς τον παραλήπτη αυτού με χρέωση δική του ή του παραλήπτη, ασχέτως αν ταυτίζεται ή όχι η μία ιδιότητα με την άλλη. Ο προμηθευτής – πωλητής του προϊόντος είναι ο κάτοχος του προϊόντος προς μεταφορά από την εταιρεία μας που ο εντολέας με δική του επιμέλεια, επιλογή, φροντίδα και απόφαση επιλέγει να προμηθευτεί το προϊόν που επιθυμεί προς μεταφορά. Κατά την ανάθεση της μεταφοράς ο εντολέας δηλώνει στο κατάστημα παραλαβής της αποστολής τα στοιχεία του τα οποία καταγράφονται στο εκδιδόμενο ΣΥΔΕΤΑ και στο ΕΣΠΕΤΑ. Ο εντολέας εγγυάται για την ορθότητα των στοιχείων του παραλήπτη.
 Ο παραλήπτης είναι το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται το ταχυδρομικό αντικείμενο – ο τελικός αποδέκτης αυτού. Τα στοιχεία αυτού δηλώνονται από τον εντολέα με ακρίβεια και ο οποίος εγγυάται για την ορθότητα αυτών. Η κάθε αποστολή παραδίδεται στον παραλήπτη της. Σε περίπτωση απουσίας από τη διεύθυνσή του αφήνεται ειδοποιητήριο σημείωμα και γίνεται εκ νέου προσπάθεια επίδοσης αυτού.

7.1. Περιγραφή των υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς και επίδοσης
 Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες είτε και από το γραφείο της Εταιρείας. Η παραλαβή των προς διακίνηση αντικειμένων γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό είτε στους χώρους του λήπτη των υπηρεσιών αποστολέα είτε και στα γραφεία της Εταιρείας. Κατά την παραλαβή του διακινούμενου αντικειμένου ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:

Α/ Παραλαβή ταχυδρομικού αντικειμένου 

Παραλαμβάνει το αντικείμενο από τον προμηθευτή/πωλητή του προϊόντος.

 Ελέγχει εάν το περιεχόμενο του αντικειμένου επιτρέπεται να μεταφερθεί βάσει των όρων μεταφοράς και παραλαμβάνει το αντικείμενο προς μεταφορά εφόσον ανταποκρίνεται στην παραγγελία προς εκτέλεση. 

Συμπληρώνει επί του αποδεικτικού όλα τα πεδία. 

Επικολλά το αποδεικτικό επί του αντικειμένου.

Επικολλά ειδική σήμανση εάν απαιτείται.

Παραδίδει το αντίγραφο παραλαβής στον εντολέα όπου αυτό απαιτείται.

 

Β/ Για παραλαβή αποστολών στα σημεία υποδοχής των πελατών, ισχύουν τα παραπάνω. Τα δέματα ή φάκελοι προς αποστολή, θα πρέπει να παραδίδονται πάντα κλειστά και όταν ζητείται έλεγχος να ανοίγεται το δέμα/φάκελος ενώπιον του αποστολέα/κομιστή του δέματος προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος κατά την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που δεν τηρείται κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Εταιρεία αρνείται την παραλαβή και διαχείριση της αποστολής. Εφόσον ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, κλείνεται η αποστολή ενώπιον του αποστολέα ή του κομιστή της αποστολής. Μετά την παραλαβή, τα δέματα φυλάσσονται σε συγκεκριμένο χώρο για προώθηση. Στο χώρο αυτό, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο, οι αποστολές φυλάσσονται με ασφάλεια.

 

Γ/ Κατά τη συμπλήρωση του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς που εκδίδεται για κάθε αποστολή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων κατά την παραλαβή και την παράδοσης αυτής αντίστοιχα.

Δ/ Περισυλλογή - Πλήρη στοιχεία εντολέα - παραλήπτη (και τηλεφώνου επικοινωνίας).
Σημείωση: H Εταιρεία δεν παραδίδει σε ταχυδρομική θυρίδα.

Η Εταιρεία προσαρτά Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.) στο ταχυδρομικό αντικείμενο, το οποίο φέρει: α) την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας, β) την ένδειξη Ε.Ε.Τ.Τ.: και τον αριθμό μητρώου της,  γ) το μοναδικό αριθμό ή κωδικό ταυτοποίησης ταχυδρομικού αντικειμένου που είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ταχυδρομικού αντικειμένου από το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. της Εταιρείας και δ) τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη.

7.2. Φύλαξη αρχείων και συμμόρφωση

Σε περίπτωση αποστολών που δεν παραδόθηκαν για οποιοδήποτε λόγο (πχ. απουσία παραλήπτη, λάθος διεύθυνση παραλήπτη κ.λπ.) αυτές επιστρέφονται στα γραφεία της Εταιρείας και φυλάσσονται σε προκαθορισμένο ασφαλή χώρο έως την ανάθεσή τους εκ νέου σε ταχυδιανομέα και μέχρι την οριστική επίδοσή τους στον παραλήπτη. Στις περιπτώσεις αυτές ο διακινητής προβαίνει σε προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος, ώστε να παραδοθεί η αποστολή στον παραλήπτη της. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς καταγράφονται ηλεκτρονικά στο Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αντικειμένων. Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτό παρά μόνο σε εγκεκριμένους χρήστες.

7.3 Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας κατά την μεταφορά

Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα ασφάλειας, τα οποία τηρεί καθημερινά σε όλα τα σημεία διέλευσης κάθε μεταφερόμενης αποστολής. Σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος ή σε περίπτωση απειλής της δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, λαμβάνει οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο κριθεί αναγκαίο, ως ανωτέρω.

 

8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Α.Τ.Υ.

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους για την διαπίστωση εφαρμογής της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου. Κατ’ έτος λαμβάνουν χώρα επιθεωρήσεις για την επιβεβαίωση ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία του απορρήτου και της εχεμύθειας και την αποφυγή οποιασδήποτε παραβίασης είναι αποτελεσματικά με εκπόνηση Προγράμματος Επιθεωρήσεων για τον Έλεγχο της εφαρμογής της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΠΔΑΤΥ) για όλο το έτος.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Εταιρεία διασφαλίζει μέσω των ανωτέρω το επαγγελματικό και προσωπικό απόρρητο των συναλλασσόμενων πολιτών και επιχειρήσεων. 

Προστατεύει επίσης στο βαθμό που της αναλογεί την Δημόσια Ασφάλεια και την ασφάλεια των μεταφορών. 

Η Διοίκηση και το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας είναι δεσμευμένο στη τήρηση και ενδυνάμωση της παραπάνω Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στην εξής ιστοσελίδα www.orderas.gr και στο e-mail: info@orderas.gr