ΟΡΝΤΕΡΑΣ Ο.Ε.

Πατρών 104, Κόρινθος, T.K. 20 100, Ελλάδα

ΑΦΜ: 801608330 - ΔΟΥ: Κορίνθου - ΑΜ ΕΕΤΤ 21-157

Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών / Ταχυμεταφορών

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2021

 

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 

 

 

 

Με τον παρόντα Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) καθορίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των καταναλωτών – χρηστών, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (σκοπός, είδος παρεχόμενων υπηρεσιών, μεγέθη επιχείρησης, εύρος δικτύου, διαθέσιμα μεταφορικά μέσα κ.λ.π), ο τιμοκατάλογος, η ευθύνη της εταιρείας σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής, απώλειας μεταφερόμενων προϊόντων, καθυστερημένης επίδοσης, η αποζημίωση καταναλωτών και η διαδικασία καταβολής αυτής σε περίπτωση ευθύνης της εταιρείας.

         

Αναλυτικά:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Η εταιρεία αναλαμβάνει έναντι των χρηστών την υποχρέωση για αξιόπιστη από μέρους της παροχή υπηρεσιών, διασφάλιση του απορρήτου των μεταφορών, προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή, διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και διαρκή ενημέρωση των χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

α. Η εταιρεία λειτουργεί υπό τη νομική μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας. 

β. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών με κέρδος, χονδρικώς ή λιανικώς, εντός του νομού Κορινθίας.

γ. Οι παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες είναι η αυθημερόν παράδοση αντικειμένων και εγγράφων εντός Κορινθίας.

δ. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται από οδηγούς/διανομείς που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρεία.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας αφορούν στην αυθημερόν παραλαβή και παράδοση αντικειμένων ή εγγράφων σε παραλήπτες ευρισκόμενους εντός του νομού Κορινθίας

.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Οι τιμές για κάθε δρομολόγιο προκύπτουν από την χιλιομετρική απόσταση, το είδος υπηρεσίας  και τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης. Κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής παραγγελίας δρομολογίου προκύπτει η χρέωση. Εφόσον ο πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται τη χρέωση συνεχίζει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

α. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου για την επιτυχή και γρήγορη παράδοση, την οποία κάθε φορά αναλαμβάνει, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής, καθώς και για οιαδήποτε βλάβη, ζημία, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

β. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για τυχόν επερχόμενες έμμεσες ζημίες ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένης κάθε απώλειας εισοδήματος, κέρδους, συμφέροντος, αγοράς κλπ., από οιονδήποτε λόγο κι αν επέλθουν.

γ. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα από τον αποστολέα, χρήματα σε μετρητά, συνάλλαγμα, χρυσό σε οιαδήποτε μορφή, μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, βιομηχανικούς άνθρακες και διαμάντια, αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας, έργα τέχνης, αλλοιώσιμα τρόφιμα, ναρκωτικές ουσίες, εκρηκτικές ύλες, είδη ή εξαρτήματα οπλισμού, ζώα, πορνογραφικό υλικό και γενικά δεν αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων όταν αυτή αντίκειται στο νόμο ή αφορά αντικείμενα τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ.

δ. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να να ελέγξει τα αντικείμενα, τα οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει και σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχομένου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη δικαιούται να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής.

ε. Η εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει την οιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από τη μεταφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 

Το αποδεικτικό παραλαβής – παράδοσης είναι ηλεκτρονικής μορφής ή έντυπο, είναι μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την εταιρεία για λογαριασμό του και κατ’ εντολή του. Επίσης, ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται, κατά την αποστολή του εγγράφου ή αντικειμένου, ότι είναι ο κύριος ή κάτοχος των υπό μεταφορά αγαθών, καθώς και ότι παραδίδει προς αποστολή τα αγαθά που περιγράφονται στην μπροστινή σελίδα του αποδεικτικού παραλαβής, χωρίς η εταιρεία να φέρει καμία ευθύνη για το αληθές ή μη της δήλωσής του αυτής. Ο αποστολέας επίσης εγγυάται για το αληθές των απαραίτητων για την αποστολή στοιχείων που έχουν αναγραφεί κατ’ εντολή του στην μπροστινή σελίδα του αποδεικτικού παραλαβής – παράδοσης (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.).

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

α. Με επιφύλαξη των όσων ανωτέρω αναφέρονται, η ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής περιορίζεται στο ποσό των 50€ ευρώ για έγγραφα και στο ποσό των 100€ για αντικείμενα. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ.

β. Εφόσον αποδειχθεί ότι η εταιρεία ευθύνεται για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία της αποστολής, τότε η τελευταία οφείλει να αποζημιώσει τον αποστολέα – χρήστη εντός 60 ημερών.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

α. Οι ώρες λειτουργίας της εταιρείας είναι από 08:00-22:00 κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι και Σαββατο.

β. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει στα κεντρικά της εταιρείας έγγραφη δήλωση παραπόνων σχετικά με την από μέρους της εταιρείας παροχή υπηρεσιών, στην οποία οφείλει να αναφέρει σαφώς και λεπτομερώς το συγκεκριμένο παράπονο και τις ακριβείς περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η συγκεκριμένη αποστολή.

γ. Εφόσον η ανωτέρω δήλωση του καταναλωτή είναι σαφής και ορισμένη και αναφέρεται σε συγκεκριμένη αποστολή που έχει ήδη εκτελεσθεί από την εταιρεία και στην οποία ο καταναλωτής έφερε την ιδιότητα του παραλήπτη ή του αποστολέα, η εταιρεία οφείλει να απαντήσει σε αυτόν εγγράφως εντός 20 ημερών από την υποβολή της ανωτέρω έγγραφης δήλωσης και στη διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει προς την εταιρεία.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στη «ΟΡΝΤΕΡΑΣ Ο.Ε», μπορούν να επιλύονται σε επόμενο στάδιο και από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Η επιτροπή συγκροτείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και (1) άτομο που ανήκει  στο προσωπικό της Επιχείρησης και από έναν (1) εκπρόσωπο των χρηστών και λειτουργεί όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του χρήστη η Εταιρεία συγκροτεί την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελείται από μέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των καταναλωτών, ενώ στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ο χρήστης.

 

Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας ,η εταιρεία καταβάλλει σε πρώτη φάση προσπάθεια επίλυσης με διαπραγματεύσεις. Εάν η διαφορά δεν επιλυθεί ούτε μέσω της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών ,αρμόδια είναι τα δικαστήρια Κορίνθου.

Ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για κάθε απορία του σχετικά με την τύχη των αποστολών του ή στο info@orderas.gr
 

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Κ.

 

Τα άρθρα του παρόντος Χάρτη Υποχρεώσεων δεν εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Ανωτέρας βίας, ήτοι σε περίπτωση επέλευσης οιουδήποτε απρόβλεπτου και αιφνίδιου γεγονότος, το οποίο η εταιρεία αδυνατεί να προβλέψει, ενδεικτικά αναφερομένων των περιπτώσεων δυσμενών καιρικών φαινομένων, σεισμών, πλημμυρών, απεργιών, συγκοινωνιών ή τηλεπικοινωνιακών προβλημάτων, κωλυσιεργίας συνεργαζόμενων δημόσιων φορέων, ατυχημάτων που αφορούν στα χρησιμοποιούμενα μέσα και γενικά σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες από την ίδια..

β. Διενέργειας εγκληματικών ενεργειών σε βάρος της εταιρείας (στις εγκαταστάσεις, στο προσωπικό της, στα μεταφορικά μέσα αυτής), που έχουν ως αποτέλεσμα την ολική ή μερική καταστροφή και απώλεια των μεταφερόμενων αντικειμένων.

γ. Ανυπαίτιας αδυναμίας πρόσβασης του υπαλλήλου της εταιρείας στη διεύθυνση του παραλήπτη, η οποία (αδυναμία) οφείλεται στη μορφολογία του εδάφους, τον καταναλωτή ή σε οιονδήποτε τρίτο.

δ. Μη εκπλήρωσης από μέρους των καταναλωτών των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους έναντι της εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν από τη μεταξύ τους συναφθείσα συμφωνία.

ε. Διενέργειας, από μέρους των καταναλωτών, πράξεων που αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους.

στ. Απόκρυψης από τον καταναλωτή ότι η αιτούμενη από αυτόν διεκπεραίωση και μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων αντίκειται στον νόμο ή αφορά σε αντικείμενα, τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στην παρ. δ του άρθρου 5 του παρόντος.

ζ. Μη υλοποίησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων της εταιρείας λόγω υπαιτιότητας ή σχετικής εκδηλωθείσας επιθυμίας του καταναλωτή.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο καταναλωτής υποχρεούται στην πληρωμή όλων των εξόδων που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, επιστροφή ή αποθήκευσή των προς αποστολή αντικειμένων, καθώς και στην αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας που έχει υποστεί η εταιρεία από υπαιτιότητα του καταναλωτή.